fbpx
odszkodowania powypadkoweOdszkodowania powypadkowe
odszkodowanie powypadkowe Odszkodowanie
z OC sprawcy
 odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiuOdszkodowanie za
uszczerbek na zdrowiu
wypadek miertelnyOdszkodowanie za
wypadek śmiertelny
wypadki motocykloweWypadek
motocyklowy
potrącenie pieszegoPotrącenie
pieszego
Zadośćuczynienie z oc sprawcyZadośćuczynienie
z OC sprawcy
wypadek przy pracyWypadek
przy pracy
wypadki rolniczeWypadki
rolnicze

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba uległa wypadkowi w pracy i doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu,
zgłoś się teraz i uzyskaj należne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym ludziom

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

125 000 zł

Obcięcie palców przez pilarkę

jak starać się o odszkodowanie po wypadku w pracy

250 000 zł

Utrata dłoni przy pracy w tartaku

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy

300 000 zł

Śmierć w wyniku przygniecenia przez stalową płytę w stoczni

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy

750 000 zł

Upadek z rusztowania ze złamaniem kręgosłupa

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy

Uzyskaj odszkodowania za wypadek przy pracy w 4 prostych krokach.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy
Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy
Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy
Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

 

Uległeś wypadkowi w pracy? Skorzystaj z naszej pomocy w uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy!

 • Jeśli doznałeś urazu w wyniku wypadku w pracy, przekaż nam swoją sprawę do bezpłatnej analizy. Nasi Specjaliści przedstawią Ci wszystkie możliwości dochodzenia roszczeń.
 • Pamiętaj, że poza odszkodowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możesz mieć prawo także do odszkodowania na drodze cywilnoprawnej z polisy OC Twojego pracodawcy.
 • Ważne, aby zgłaszać każdy wypadek w pracy. Pracownik ma obowiązek zgłosić wypadek przy pracy pracodawcy lub innej osobie decyzyjnej w miejscu pracy.
 • Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zadbaj o materiał dowodowy oraz właściwe sporządzenie protokołu powypadkowego. 

 • Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy to musisz udowodnić, że wina leżała po stronie pracodawcy oraz wykazać nieprawidłowości w organizacji warunków pracy. Z tego też względu bardzo ważne jest, abyś miał świadków Twojego wypadku.
 • Świadkowie wypadku będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o okolicznościach i jego przebiegu. Zadbaj o dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, oraz zabezpieczyć jak najwięcej dowodów.
 • W przeciągu 14 dni od dnia wypadku powinien zostać sporządzony protokół powypadkowy przez pracodawcę.
 • Pamiętaj, że protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony rzetelnie i musi zawierać prawdziwe informacje.
 • Jeżeli pracodawca próbuje zataić szczegóły wypadku to nie zwlekaj i poproś o korektę. Masz do tego pełne prawo.
 • Naruszenie przez pracodawcę zasad BHP umożliwia poszkodowanemu uzyskanie zadośćuczynienia. Jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody i wsparcia Cię finansowo w sytuacji, gdy ze względu na odniesione obrażenia nie możesz powrócić do pracy.
 • Leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne, więc ważne jest, aby pracodawca zapewnił Tobie i Twojej rodzinie środki finansowe celem zabezpieczenia Twojej przyszłości. W tym czasie będziesz mógł wracać do zdrowia nie martwiąc się o pieniądze na bieżące potrzeby.
 • Dochodzenie roszczeń z OC pracodawcy za wypadek przy pracy ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń z ZUS, tzn. pozwala uzyskać dodatkowe odszkodowanie, w stosunku do tych które zostały wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Jeżeli otrzymałeś świadczenie z ZUS są bardzo duże szanse na uzyskanie należnego roszczenia z polisy OC pracodawcy.
 • Odszkodowanie z OC pracodawcy jest wypłacane z polisy ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń. W ten sposób nie narażasz swojego zakładu pracy na problemy finansowe.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy? Jakie świadczenia mogę uzyskać?

 • Wypadek przy pracy może powodować naruszenie ciała i rozstrój zdrowia, czego konsekwencją może być częściowa lub całkowita niezdolność do pracy. Należne świadczenia są wypłacane z funduszu wypadkowego.
 • Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem spowodowanym zewnętrzną przyczyną, powodującym uraz lub śmierć (art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dalej jako u.s.w.).
 • Warunkiem koniecznym dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy jest wystąpienie go podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy. Pod pojęciem urazu należy rozumieć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka w wyniku działania czynnika zewnętrznego, zgodnie z art. 2 pkt 13 u.s.w.

Fundusz wypadkowy – jak starać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

 • Świadczenia należne pracownikowi, który stał się ofiarą wypadku przy pracy są wypłacane z funduszu wypadkowego.
 • Utworzono go w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składka na ubezpieczenie wypadkowe pracownika jest opłacana przez pracodawcę.
 • Wysokość składki wynosi w granicach 0,40% – 8,12% podstawy wymiaru.
 • Jej wartość zależy od ryzyka zawodowego i stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku przy pracy.

Zasiłek chorobowy i wyrównawczy – jak ubiegać się?

 • Katalog świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy został określony w art. 6 ust. 1 u.s.w. Obejmuje on m.in. zasiłek chorobowy i zasiłek wyrównawczy.
 • Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi niezależnie od okresu wyczekiwania w wysokości 100% podstawy wymiaru. Nie ma znaczenia długość okresu zatrudnienia.
 • Zasiłek wyrównawczy przysługuje natomiast ubezpieczonemu, którego wynagrodzenie zostało obniżone w konsekwencji stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie i renta za wypadek w pracy, jak uzyskać?

 • W katalogu świadczeń przysługujących poszkodowanemu pracownikowi znajdują się także jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta szkoleniowa.
 • Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który doznał uszczerbku na zdrowiu mającego długotrwały lub stały charakter.
 • Wysokość tego świadczenia wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia liczonego za każdy procent uszczerbku. Sposób obliczenia wartości należnego odszkodowania jest dość skomplikowany. świadczenie to nie jest przyznawane przez sąd, lecz przez organ rentowy w drodze decyzji (ZUS).
 • Kolejnym świadczeniem, o które może ubiegać się pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy jest renta z tytułu niezdolności do pracy, albo renta szkoleniowa.
 • Drugie ze świadczeń przysługuje w przypadku, gdy wobec ubezpieczonego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego. Jej celem jest przygotowanie pracownika do podjęcia pracy w innym zawodzie z powodu niezdolności do pracy w dotychczasowym.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – inne świadczenia, jak uzyskać?

 • Inne świadczenia należne pracownikowi, który doznał szkody w miejscu pracy obejmują świadczenie rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny oraz pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, a także zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
 • Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który pozostaje niezdolny do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. Warunkiem jego przyznania są pomyślne rokowania. Dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza muszą stwarzać realne szanse na odzyskanie zdolności do pracy. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie zostanie przyznane.
 • Przysługuje ono w wysokości 100% podstawy wymiaru.Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego, podstawa wymiaru i ich wysokość oraz zasady wypłaty należy określać w oparciu o odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego z uwzględnieniem regulacji u.s.w. (art. 7 u.s.w.).Pracownik nie musi być zawsze na przegranej pozycji.
 • W 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87886 osób i była o 0,3% większa w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 r.
 • Z liczby ogółem, 87183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4% więcej niż w ub. roku), 464 osoby — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 7,6% mniej), wypadkom śmiertelnym — 239 osób (analogicznie o 21,4% mniej).

Wypadki przy pracy w 2016 r. wg. GUS

 • W 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87886 osób i była o 0,3% większa w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 r.Z liczby ogółem, 87183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4% więcej niż w ub. roku), 464 osoby — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 7,6% mniej), wypadkom śmiertelnym — 239 osób (analogicznie o 21,4% mniej).
 • Uzyskamy dla Ciebie godne Odszkodowanie za wypadek w pracy. Zadzwoń teraz 722 080 080 lub wyślij zgłoszenie.